16.08-29.08.2021

Już wkrótce rozpocznie się kolejny sezon na szkolne przygody ?? Jednak to właśnie w Factorii Park wybrzmi pierwszy dzwonek-radosny skowronek ?️? Chcemy wspólnie z Wami przywitać nadchodzący nowy rok szkolny w dniach 27-29 sierpnia – to właśnie wtedy obdarujemy Was kartami podarunkowymi! ?

Jak zgarnąć kartę podarunkową? To proste! ?

? 1. Zrób zakupy w co najmniej 3 różnych sklepach mieszczących się na terenie centrum handlowego Factoria Park za łączną kwotę min. 150 zł.

? 2. Zachowaj paragony i zgłoś się z nimi do Punktu Odbioru Kart w wejściu głównym do naszego Centrum.

Każdego dnia obowiązywania akcji promocyjnej zostanie rozdana ograniczona liczba kart.

Zapraszamy na wyjątkowe świętowanie! ? Koniecznie dajcie znać, że do nas dołączycie, klikając przycisk „Wezmę udział”! ?

 

Regulamin akcji sprzedażowej „Pierwszy dzwonek, radosny skowronek”.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w akcji sprzedażowej „Pierwszy dzwonek, radosny skowronek” (zwanej dalej „Akcją”).

§ 1

ORGANIZATOR AKCJI

Organizatorem Akcji (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Encore + Futura Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-839, ul. Towarowa 28; NIP: 5272729485, REGON: 360775328, KRS: 0000542619. Akcja odbędzie się w dniach 27-29 SIERPNIA 2021 r.r. w Centrum Handlowym FACTORIA PARK przy ul. Granicznej 2a we Wrocławiu (dalej „FACTORIA PARK”).

Celem Akcji jest nagrodzenie klienta za zakupy w Factoria Park, poprzez wręczenie karty przedpłaconej o wartości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych, na zakupy w losowo wybranym sklepie zlokalizowanym na terenie Centrum Handlowego FACTORIA PARK.

§ 2

ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem Akcji” lub „Uczestnikiem”) może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która w jednym z dni 27-29 SIERPNIA 2021 r., dokona zakupu dowolnego asortymentu w dowolnych 3 (słownie: trzech) lub więcej sklepach, punktach usługowych lub stoiskach znajdujących się na terenie FACTORIA PARK, na łączną kwotę minimum 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), przy czym różne paragony nie mogą pochodzić z tych samych sklepów. Podstawą do otrzymania karty na zakupy w FACTORIA PARK jest okazanie paragonów oraz zakupów w w/w dniu (honorowane są paragony z pralni EBS, Restauracji Sphinx bez okazania zakupów oraz Stacji Paliw Carrefour). Odbiór karty możliwy jest jedynie w dniu, w którym zostały wykonane zakupy (co weryfikowane jest na podstawie daty okazanych paragonów).
 2. Akcja prowadzona jest w następujących godzinach:

27, 28, 29 SIERPNIA 2021 r. w godz. 12:00 – 20:00

 1. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy sklepów lub stoisk FACTORIA PARK oraz pracownicy Organizatora, a także pracownicy firm świadczących usługi dla FACTORIA PARK.

§ 3

NAGRODY W AKCJI

Nagrodami w Akcji są karty przedpłacone na zakupy w wybranych sklepach zlokalizowanych na terenie  FACTORIA PARK (wymienić listę sklepów biorących udział w Akcji), o wartości 50 złotych (zwane dalej „Nagrodami”). Uczestnik Akcji może otrzymać taką Nagrodę, dokonując zakupów w FACTORIA PARK, na kwotę minimum 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Uczestnikowi Akcji przysługuje 1 (słownie: jedna) Nagroda przeznaczona na zakupy w losowo wytypowanym sklepie w trakcie trwania całej Akcji (podać liczbę kart do konkretnych sklepów). W przypadku dokonania zakupów na kwotę będącą wielokrotnością kwoty 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), Uczestnikowi nie przysługuje większa ilość Nagród niż określona w zdaniu poprzednim. Liczba kart, przeznaczona na akcję to 400 sztuk – 150 w piątek (27.08), 130 w sobotę (28.08), 120 w niedzielę (29.08). Niewydane karty jednego dnia przechodzą automatycznie na dzień kolejny, zwiększając tym samym ilość kart przypadających na dany dzień.

Nagrodę zrealizować można zgodnie z datą ważności karty, wytłoczoną bezpośrednio na karcie, we wskazanym na karcie sklepie zlokalizowanym w FACTORIA PARK. Nagrody nie można zrealizować w innym sklepie, niż wskazuje na to treść karty.

§ 4

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

 1. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik Akcji musi spełnić łącznie poniższe warunki:

a) dokonać w JEDNYM Z DNI AKCJI: 27, 28, 29 SIERPNIA 2021 r. zakupu dowolnego asortymentu (z wyjątkiem alkoholu, wyrobów tytoniowych, leków, paliwa, doładowań kart telefonicznych, walut obcych) w 3 (słownie: trzech) lub więcej dowolnych sklepach, punktach usługowych lub stoiskach znajdujących się w FACTORIA PARK, na kwotę minimum 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)

b) zgłosić się do Punktu Odbioru Kart w pasażu FACTORIA PARK w godzinach trwania Akcji przed wyczerpaniem puli Nagród w dniu trwania Akcji;

c) okazać w Punkcie Odbioru Kart paragony oraz produkty odpowiadające tym paragonom zakupione jednego dnia w FACTORIA PARK;

2. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany Nagrody na inną (w tym wymiany na kartę przedpłaconą do innego sklepu niż ta, która została przyznana Uczestnikowi Akcji), bądź na jej równowartość pieniężną.

3. Hostessa ponadto sprawdza paragony, stempluje je i spisuje podany przez Uczestnika Akcji adres e-mail.

4. Paragon fiskalny lub faktura jest jedynym dokumentem poświadczającym dokonanie zakupów w FACTORIA PARK, który upoważnia do otrzymania Nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji jest do wglądu dla Klientów w Punkcie Odbioru Kart FACTORIA PARK, w dniach i godzinach prowadzenia Akcji oraz na stronie internetowej wroclaw.factoria-park.pl. Oryginał Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora tj. Encore + Futura, Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.
 2. Adresy mailowe uzyskane od Uczestników Akcji będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora do celów marketingowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Uczestnik przez przystąpienie do Akcji wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail/numer telefonu) w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia akcji i wydania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Uczestnik ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej związanej z ofertą i promocjami sklepów i stoisk tymczasowych zlokalizowanych w FACTORIA PARK, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 9 września 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Potwierdza to swoim podpisem złożonym w obecności hostessy na dokumencie, który stanowi jednocześnie potwierdzenie odbioru Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Akcji.
 5. Dane Uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów, a także przez okres, przez który Organizator jest zobowiązany przechowywać dane na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. podatkowego czy rachunkowego) oraz przez okres niezbędny dla ustalania, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.
 6. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Akcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z uczestnictwa w Akcji, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

LISTA SKLEPÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE FACTORIA PARK

EMPIK

SMYK

TAKKO

CCC

DEICHMANN

MEDIA EXPERT

ROSSMANN

REGATTA

MISTER MINIT

TELETORIUM

STAROPOLSKI SMAK

CUKIERNIA I PIEKARNIA NUGAT

USŁUGI KRAWIECKIE

PRALNIA CHEMICZNA EBS

IN MEDIO

KAKADU

CARREFOUR

CASTORAMA

NEW YORK HOT DOG

KWIACIARNIA

RESTAURACJA SPHINX

STACJA PALIW CARREFOUR

e-SMOKING WORLD

LODOLANDIA/KOŁACZ NA OKRĄGŁO

Zajrzyj do nas!

Sprawdź jak łatwo i szybko
dojechać do centrum
Factoria Park.
Zapraszamy!