17.01-23.01.2022

Gotowanie w stylu zero waste – czy to możliwe? ? Naszym zdaniem tak! ? Podzielcie się z nami swoimi sposobami na to, jak nie marnować żywności i generować minimalną ilość odpadów – wiemy, że Wasza kreatywność i w tym przypadku nas zaskoczy ?❤️

Do zgarnięcia są 3 nagrody: zestawy eko produktów, każdy o wartości 100 zł!

‼️ Pamiętajcie o polubieniu posta konkursowego i fanpage’a Factorii Park – to niezbędny warunek uczestnictwa w konkursie ‼️

? Czas trwania konkursu: 17.01.-23.01.2022

? Ogłoszenie wyników: 24.01.2022

‼️ UWAGA! Zwycięzców wybiera Organizator. Pamiętaj, że udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu dostępnego poniżej:

 

REGULAMIN KONKURSU „Gotowanie w stylu zero waste” W CENTRUM HANDLOWYM FACTORIA PARK

  1. Zasady ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu „Gotowanie w stylu zero waste” (zwanego dalej Konkursem) w Centrum Handlowym Factoria Park we Wrocławiu jest: Bees & Honey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. K.I Gałczyńskiego 33, NIP: 8971806744 (Agencja) działająca na zlecenie Encore + Futura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-839 przy Towarowej 28, NIP 5272729485.

1.2. Agencja zobowiązana jest do uzyskania wszelkich niezbędnych, przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zezwoleń na dokonanie czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

1.3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Centrum Handlowe Factoria Park.

1.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Centrum Handlowego Factoria Park oraz Najemcy Centrum Handlowego Factoria Park, serwis techniczny, sprzątający, ochrona, a także osoby świadczące na rzecz ww. podmiotów stałą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz rodzina ww.

1.5. Konkurs trwa w dniach: 17.01-23.01.2022 do godz. 23:59. Komentarze zamieszczone pod postem w innych terminach nie będą brane pod uwagę. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

1.6. Konkurs odbywa się na terytorium Polski za pośrednictwem Facebooka. Celem Konkursu jest promocja fanpage’a Fundatora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/CHFactoriaParkWroclaw/

1.7. Facebook nie jest Fundatorem ani Organizatorem Konkursu, a także nie jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu. Konkurs w żaden sposób nie jest popierany przez Facebook i nie jest z nim związany. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

1.8. Organizator, z racji odrębności podmiotowej, nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub trwałe utrudnienia w korzystaniu z serwisu Facebook.

  1. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia (na dzień 17.01.2022) osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni wskazane poniżej warunki uczestnictwa, z zastrzeżeniem § 1 pkt 1.4. niniejszego regulaminu.

2.2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

a) Akceptacja Regulaminu,

b) Polubienie strony profilu CH Factoria Park oraz posta konkursowego,

c) Skomentowanie posta konkursowego opublikowanego dnia 17.01.2022 na fanpage’u Factoria Park,

d) Jeden Uczestnik może udzielić maksymalnie jednego komentarza w ramach założeń konkursowych,

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fotografie i treści publikowane przez uczestników Konkursu.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych wpisów i wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie. Podstawą wykluczenia może być w szczególności: wystąpienie uzasadnionego podejrzenia posługiwania się fałszywymi danymi, próby manipulowania wynikami Konkursu, zamieszczenie odpowiedzi cudzego autorstwa lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

2.4. Nieprzestrzeganie podanych warunków uczestnictwa jest jednoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu, przy czym wykluczenie Uczestnika może nastąpić na każdym etapie Konkursu.

2.5 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich niezbędnych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (imienia, nazwiska) jak również pełnego zwolnienia serwisu Facebook z odpowiedzialności związanej z Konkursem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych lub osobistych, powstałe na skutek zamieszczenia komentarza konkursowego o treści naruszającej wspomniane prawa.

  1. Nagrody i realizacja nagród

3.1. Nagrodami w Akcji są 3 zestawy eko produktów o wartości 100,00 zł.

3.2. Organizator przyznaje powyższe nagrody 3 najlepszym komentarzom, które spełniają przy tym wszystkie zasady Konkursu.

3.3. W przypadku braku zgłoszeń lub nierozstrzygnięcia konkursu nagroda pozostaje własnością Fundatora.

3.4. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

3.5. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.

3.6. Zwycięzca zostanie ogłoszony w dniu 24.01.2022 za pośrednictwem strony na Facebooku Factoria Park. W poście z wynikami konkursu, organizator poprosi zwycięzcę o kontakt za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Facebooku.

3.7.  Każdemu zwycięzcy Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

3.8. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty wyłonienia zwycięzców.

3.9. Brak kontaktu ze strony Uczestnika w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymania nagrody. W razie nieodebrania nagrody przez zwycięzcę, Organizator nie jest zobowiązany do ponownego jej przesłania.

3.10. Wykluczenie Uczestnika jest równoznaczne z pozbawieniem go uprawnienia do otrzymania nagrody.

3.11. Nagrody wydane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021, poz. 1128).

  1. Dane osobowe

4.1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie  przez Organizatora danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem Facebooka lub w drodze wiadomości prywatnej w celu organizacji i realizacji Konkursu. Danymi przetwarzanymi mogą być w szczególności imię, nazwisko lub pseudonim, a w przypadku laureatów także numer telefonu oraz adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa się zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyłącznie w celach związanych  z Konkursem.

4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe nie są w żaden sposób przechowywane ani wykorzystywane, pozostają one wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu w celu weryfikacji tożsamości użytkowników bądź odbioru przyznanych nagród.

4.3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikające z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781).

4.4. Organizator zastrzega, że w brak zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych wyrażony w czasie trwania Konkursu jest jednoznaczny z jego wykluczeniem i utratą uprawnienia do otrzymania ewentualnej nagrody.

4.5. Uczestnik, zamieszczając komentarz pod postem konkursowym, wyraża zgodę na publikację swoich danych w ramach tego komentarza oraz – w razie otrzymania tytułu laureata Konkursu – w poście przyznającym nagrody.

  1. Postanowienia końcowe

5.1  W przypadku wątpliwości dotyczących zasad konkursu, Centrum Handlowe Factoria Park oraz Agencja zastrzegają sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.

5.2 Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym na profilu CH Factoria Park na Facebooku.

5.3 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.4 Centrum Handlowe Factoria Park i Agencja zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Konkursu, za pisemną zgodą Centrum Handlowego Factoria Park.

5.5 W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. „Prawo pocztowe” oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych.

5.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.01.2022 r.

Zajrzyj do nas!

Sprawdź jak łatwo i szybko
dojechać do centrum
Factoria Park.
Zapraszamy!