6.12-12.12.2023

🎄Jak udekorować swój dom na święta? Oczywiście wszystkie ozdoby świąteczne można szybko i wygodnie kupić, ale te najpiękniejsze – to te tworzone rękami domowników…
 
🎀Pochwalcie się swoimi dziełami i zgarniajcie nagrody w naszym konkursie! Zapraszamy wszystkich fanów dobrej zabawy do zamieszczania zdjęć w komentarzu pod postem oraz polubienia naszego profilu.

🎁Czekają 4
 równorzędne nagrody o wartości 50 zł


Pamiętajcie o polubieniu posta konkursowego i fanpage’a Factoria Park!

👉Czas trwania konkursu: 6.12 do 12.12.

📌Ogłoszenie wyników: 13.12.2023

UWAGA! Zwycięzców wybiera Organizator. Pamiętaj, że udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu:

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Zasady ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie „Najładniejsza ozdoba świąteczna” (zwanego dalej Konkursem) prowadzonym w Centrum Handlowym Factoria Park we Wrocławiu jest Encore + Futura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-839 przy Towarowej 28, NIP 5272729485 (Centrum Handlowe Factoria Park).

1.2. Konkurs odbywa się na terytorium Polski za pośrednictwem Facebooka. Celem Konkursu jest promocja fanpage’a Fundatora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/CHFactoriaParkWroclaw/

1.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Centrum Handlowego Factoria Park oraz Najemcy Centrum Handlowego Factoria Park, serwis techniczny, sprzątający, ochrona, a także osoby świadczące na rzecz ww. podmiotów stałą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz rodzina ww.

1.4. Konkurs trwa w dniach: 6-12 grudnia 2023 r. do godz. 23:59. Komentarze zamieszczone pod postem w innych terminach nie będą brane pod uwagę. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

1.5. Facebook nie jest Fundatorem ani Organizatorem Konkursu, a także nie jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu. Konkurs w żaden sposób nie jest popierany przez Facebook i nie jest z nim związany. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

1.6. Organizator, z racji odrębności podmiotowej, nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub trwałe utrudnienia w korzystaniu z serwisu Facebook.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia (na dzień rozpoczęcia Konkursu) osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni wskazane poniżej warunki uczestnictwa, z zastrzeżeniem § 1 pkt 1.4. niniejszego regulaminu.

2.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

a) Akceptacja Regulaminu,

b) Bycie fanem profilu CH Factoria Park,

c) Osobiste wykonanie pracy konkursowej i posiadanie do niej wszystkich praw autorskich i majątkowych

d) Skomentowanie posta konkursowego opublikowanego pierwszego dnia trwania konkursu na fanpage’u Factoria Park oraz umieszczenie w komentarzu treści pracy konkursowej – zdjęcia przedstawiającego ozdobę świąteczną wykonaną przez Uczestnika.

e) Jeden Uczestnik może udzielić maksymalnie jednego komentarza w ramach założeń konkursowych,

f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fotografie i treści publikowane przez uczestników Konkursu.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych wpisów i wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie. Podstawą wykluczenia może być w szczególności: wystąpienie uzasadnionego podejrzenia posługiwania się fałszywymi danymi, próby manipulowania wynikami Konkursu, zamieszczenie prac cudzego autorstwa lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

2.4. Nieprzestrzeganie podanych warunków uczestnictwa jest jednoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu, przy czym wykluczenie Uczestnika może nastąpić na każdym etapie Konkursu.

2.5 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich niezbędnych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (imienia, nazwiska), jak również pełnego zwolnienia serwisu Facebook z odpowiedzialności związanej z Konkursem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych lub osobistych, powstałe na skutek zamieszczenia komentarza konkursowego o treści naruszającej wspomniane prawa.

3. Nagrody i realizacja nagród

3.1. Nagrodami w Akcji są karty przedpłacone na zakupy w wybranych sklepach w FACTORIA PARK. Termin ważności kart będą określone przez sklepy wydające karty. Nagrody nie można zrealizować w innym sklepie, niż wskazuje na to treść karty.

3.2. Każdy z czterech Zwycięzca Konkursu otrzymuje jedną nagrodę – kartę podarunkową o wartości 50,00 zł;

3.3. Czterech Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Kryterium przyznawania nagród będzie ciekawe i oryginalne wykonanie ozdoby świątecznej.

3.4. W przypadku braku zgłoszeń lub nierozstrzygnięcia Konkursu nagroda pozostaje własnością Fundatora.

3.5. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

3.6. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.

3.7. Zwycięzca zostanie ogłoszony 13 grudnia 2023r. za pośrednictwem strony na Facebooku Factoria Park. W poście z wynikami konkursu, organizator poprosi zwycięzcę o kontakt za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Facebooku.

3.8.  Każdemu zwycięzcy Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

3.9. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane pocztą, za potwierdzeniem odbioru, na koszt Organizatora, w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty wyłonienia zwycięzców.

3.10. Brak kontaktu ze strony Uczestnika w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu jest równoznaczny z rezygnacją z otrzymania nagrody. W razie nieodebrania nagrody przez zwycięzcę, Organizator nie jest zobowiązany do ponownego jej przesłania, a Nagroda pozostaje własnością Organizatora.

3.11. Wykluczenie Uczestnika jest równoznaczne z pozbawieniem go uprawnienia do otrzymania nagrody.

3.12. Nagrody wydane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021, poz. 1128).

4. Dane osobowe

4.1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem Facebooka lub w drodze wiadomości prywatnej w celu organizacji i realizacji Konkursu. Danymi przetwarzanymi mogą być w szczególności imię, nazwisko lub pseudonim, a w przypadku laureatów także numer telefonu oraz adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa się zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyłącznie w celach związanych  z Konkursem.

4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe nie są w żaden sposób przechowywane ani wykorzystywane, pozostają one wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu w celu weryfikacji tożsamości użytkowników bądź odbioru przyznanych nagród.

4.3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikające z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781).

4.4. Organizator zastrzega, że brak zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych wyrażony w czasie trwania Konkursu jest jednoznaczny z jego wykluczeniem i utratą uprawnienia do otrzymania ewentualnej nagrody.

4.5. Uczestnik, zamieszczając komentarz pod postem konkursowym, wyraża zgodę na publikację swoich danych w ramach tego komentarza oraz – w razie otrzymania tytułu laureata Konkursu – w poście przyznającym nagrody.

5. Postanowienia końcowe

5.1  W przypadku wątpliwości dotyczących zasad konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.

5.2 Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym na profilu CH Factoria Park na Facebooku.

5.3 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.4 Centrum Handlowe Factoria Park zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Konkursu.

5.5 W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. „Prawo pocztowe” oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych.

5.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.7. Reklamacje dotyczące organizacji Konkursu należy wysłać listem poleconym do dnia 5 stycznia 2024r. pod adres MVGM ul. Sucha 3 Spaces 2p. 50-086 Wrocław z dopiskiem „Konkurs”.

5.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie pierwszego dnia trwania konkursu.

 

Zajrzyj do nas!

Sprawdź jak łatwo i szybko
dojechać do centrum
Factoria Park.
Zapraszamy!