14.09-21.09.2023

馃崄Poszukamy wsp贸lnie pierwszych 艣lad贸w jesieni? Spadaj膮ce li艣cie, pierwsze kasztany, jesienne ozdoby? A mo偶e co艣, czym zupe艂nie nas zaskoczycie?

A my zapraszamy wszystkich fan贸w Factoria Park do podzielenia si臋 swoimi jesiennymi znaleziskami.. Wy艣lijcie nam ich zdj臋cie w komentarzu pod postem i zgarniajcie wyj膮tkowe nagrody: 4 r贸wnorz臋dne nagrody o warto艣ci 50 z艂馃挜

馃憠Pami臋tajcie o polubieniu posta konkursowego i fanpage’a Factoria Park!

Czas trwania konkursu: 14.09 do 21.09

Og艂oszenie wynik贸w: 22.09.2023

UWAGA! Zwyci臋zc贸w wybiera Organizator. Pami臋taj, 偶e udzia艂 w konkursie jest r贸wnoznaczny z akceptacj膮 warunk贸w regulaminu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU 鈥濻ZUKAMY PIERWSZYCH OZNAK JESIENI鈥 W CENTRUM HANDLOWYM FACTORIA PARK

 

1. Zasady og贸lne

1.1. Organizatorem Konkursu i聽Fundatorem nagr贸d w聽Konkursie 鈥Szukamy pierwszych oznak jesieni鈥 (zwanego dalej Konkursem) prowadzonym w聽Centrum Handlowym Factoria Park we聽Wroc艂awiu jest Encore + Futura sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z聽siedzib膮 w聽Warszawie 00-839 przy Towarowej 28, NIP 5272729485 (Centrum Handlowe Factoria Park).

1.2. Konkurs odbywa si臋 na聽terytorium Polski za聽po艣rednictwem Facebooka. Celem Konkursu jest promocja fanpage鈥檃 Fundatora dost臋pnego pod聽adresem https://www.facebook.com/CHFactoriaParkWroclaw/

1.3. W聽Konkursie nie聽mog膮 uczestniczy膰 pracownicy Centrum Handlowego Factoria Park oraz聽Najemcy Centrum Handlowego Factoria Park, serwis techniczny, sprz膮taj膮cy, ochrona, a聽tak偶e osoby 艣wiadcz膮ce na聽rzecz ww. podmiot贸w sta艂膮 prac臋 na聽innej podstawie ni偶 stosunek pracy oraz聽rodzina ww.

1.4. Konkurs trwa w聽dniach:聽14-21 wrze艣nia 2023 r. do聽godz.聽23:59.聽Komentarze zamieszczone pod聽postem w聽innych terminach nie聽b臋d膮 brane pod聽uwag臋. Udzia艂 w聽Konkursie jest dobrowolny i聽bezp艂atny.

1.5. Facebook nie聽jest Fundatorem ani Organizatorem Konkursu, a聽tak偶e nie聽jest Administratorem danych osobowych Uczestnik贸w Konkursu. Facebook nie聽pomaga w聽przeprowadzaniu Konkursu. Konkurs w聽偶aden spos贸b nie聽jest popierany przez聽Facebook i聽nie聽jest z聽nim zwi膮zany. Administrator promocji korzysta z聽serwisu Facebook do聽administrowania promocj膮 na聽w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰.

1.6. Organizator, z聽racji odr臋bno艣ci podmiotowej, nie聽ponosi odpowiedzialno艣ci za聽czasowe lub trwa艂e utrudnienia w聽korzystaniu z聽serwisu Facebook.

2. Warunki uczestnictwa w聽Konkursie

2.1. W聽Konkursie mo偶e wzi膮膰 udzia艂 ka偶da pe艂noletnia (na聽dzie艅 rozpocz臋cia Konkursu) osoba fizyczna maj膮ca sta艂e miejsce zamieszkania na聽terenie Rzeczpospolitej Polskiej i聽posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do聽czynno艣ci prawnych, kt贸ra聽spe艂ni wskazane poni偶ej warunki uczestnictwa, z聽zastrze偶eniem 搂 1 pkt 1.4. niniejszego regulaminu.

2.2. Warunki uczestnictwa w聽Konkursie:

a) Akceptacja Regulaminu,

b) Bycie fanem profilu CH Factoria Park,

c) Osobiste wykonanie pracy konkursowej i聽posiadanie do聽niej wszystkich praw autorskich i聽maj膮tkowych

d) Skomentowanie posta konkursowego opublikowanego pierwszego dnia trwania konkursu na聽fanpage鈥檜 Factoria Park oraz聽umieszczenie w聽komentarzu tre艣ci pracy konkursowej 鈥 zdj臋cia przedstawiaj膮cego pierwsze oznaki jesieni.

e) Jeden Uczestnik mo偶e udzieli膰 maksymalnie jednego komentarza w聽ramach za艂o偶e艅 konkursowych,

f) Organizator nie聽ponosi odpowiedzialno艣ci za聽fotografie i聽tre艣ci publikowane przez聽uczestnik贸w Konkursu.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do聽usuni臋cia niew艂a艣ciwych wpis贸w i聽wykluczenie Uczestnika z聽udzia艂u w聽Konkursie. Podstaw膮 wykluczenia mo偶e by膰 w聽szczeg贸lno艣ci: wyst膮pienie uzasadnionego podejrzenia pos艂ugiwania si臋 fa艂szywymi danymi, pr贸by manipulowania wynikami Konkursu, zamieszczenie prac cudzego autorstwa lub naruszenia postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

2.4. Nieprzestrzeganie podanych warunk贸w uczestnictwa jest jednoznaczne z聽wykluczeniem Uczestnika z聽Konkursu, przy czym wykluczenie Uczestnika mo偶e nast膮pi膰 na聽ka偶dym etapie Konkursu.

2.5 Przyst膮pienie do聽Konkursu jest r贸wnoznaczne z聽akceptacj膮 przez聽uczestnika Regulaminu w聽ca艂o艣ci oraz聽wyra偶eniem zgody na聽przetwarzanie swoich niezb臋dnych danych osobowych przez聽Organizatora na聽potrzeby przeprowadzenia Konkursu (imienia, nazwiska), jak r贸wnie偶 pe艂nego zwolnienia serwisu Facebook z聽odpowiedzialno艣ci zwi膮zanej z聽Konkursem. Uczestnik zobowi膮zuje si臋 do聽przestrzegania zasad okre艣lonych w聽Regulaminie, jak r贸wnie偶 potwierdza, i偶聽spe艂nia wszystkie warunki, kt贸re uprawniaj膮 go聽do聽udzia艂u w聽Konkursie.

2.6. Uczestnik ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za聽jakiekolwiek naruszenia praw os贸b trzecich, w聽tym autorskich praw maj膮tkowych lub osobistych, powsta艂e na聽skutek zamieszczenia komentarza konkursowego o聽tre艣ci naruszaj膮cej wspomniane prawa.

3. Nagrody i聽realizacja nagr贸d

3.1. Nagrodami w聽Akcji s膮聽karty przedp艂acone na聽zakupy w聽wybranych sklepach w聽FACTORIA PARK. Termin wa偶no艣ci kart b臋d膮 okre艣lone przez聽sklepy wydaj膮ce karty. Nagrody nie聽mo偶na zrealizowa膰 w聽innym sklepie, ni偶 wskazuje na聽to聽tre艣膰 karty.

3.2. Ka偶dy z czterech Zwyci臋zc贸w Konkursu otrzymuje jedn膮 nagrod臋 鈥 kart臋 podarunkow膮 o warto艣ci 50,00 z艂;

3.3. Czterech Zwyci臋zc贸w Konkursu wy艂oni Komisja konkursowa powo艂ana przez Organizatora. Kryterium przyznawania nagr贸d b臋dzie聽ciekawe i oryginalne przedstawienie na zdj臋ciu pierwszych oznak jesieni.

3.4. W聽przypadku braku zg艂osze艅 lub nierozstrzygni臋cia Konkursu nagroda pozostaje w艂asno艣ci膮 Fundatora.

3.5. Nagroda nie聽podlega wymianie na聽inn膮 nagrod臋 ani na聽ekwiwalent pieni臋偶ny.

3.6. Prawa do聽nagrody nie聽mo偶na przenie艣膰 na聽osob臋 trzeci膮.

3.7. Zwyci臋zca zostanie og艂oszony聽22 wrze艣nia 2023r.聽za聽po艣rednictwem strony na聽Facebooku Factoria Park. W聽po艣cie z聽wynikami konkursu, organizator poprosi zwyci臋zc臋 o聽kontakt za聽po艣rednictwem prywatnej wiadomo艣ci na聽Facebooku.

3.8.聽 Ka偶demu zwyci臋zcy Konkursu przys艂uguje tylko聽jedna nagroda.

3.9. Nagrody w Konkursie zostan膮 wys艂ane poczt膮, za potwierdzeniem odbioru, na koszt Organizatora, w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty wy艂onienia zwyci臋zc贸w.

3.10. Brak kontaktu ze strony Uczestnika w ci膮gu 14 dni od momentu og艂oszenia wynik贸w konkursu jest r贸wnoznaczny z rezygnacj膮 z otrzymania nagrody. W razie nieodebrania nagrody przez zwyci臋zc臋, Organizator nie jest zobowi膮zany do ponownego jej przes艂ania, a Nagroda pozostaje w艂asno艣ci膮 Organizatora.

3.11. Wykluczenie Uczestnika jest r贸wnoznaczne z聽pozbawieniem go聽uprawnienia do聽otrzymania nagrody.

3.12. Nagrody wydane b臋d膮 zgodnie z聽przepisami ustawy z聽dnia 26 lipca 1991 r. o聽podatku dochodowym od聽os贸b fizycznych (Dz.聽U. 2021, poz. 1128).

4. Dane osobowe

4.1. Uczestnik, przyst臋puj膮c do聽Konkursu, wyra偶a zgod臋 na聽przetwarzanie przez聽Organizatora danych osobowych udost臋pnionych za聽po艣rednictwem Facebooka lub w聽drodze wiadomo艣ci prywatnej w聽celu organizacji i聽realizacji Konkursu. Danymi przetwarzanymi mog膮 by膰 w聽szczeg贸lno艣ci imi臋, nazwisko lub pseudonim, a聽w聽przypadku laureat贸w tak偶e numer telefonu oraz聽adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych przez聽Organizatora odbywa si臋 zgodnie z聽tre艣ci膮 art. 6 ust. 1 lit. A聽rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) 2016/679 z聽dnia 27 kwietnia 2016 r. w聽sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych i聽w聽sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz聽uchylenia dyrektywy 95/46/WE wy艂膮cznie w聽celach zwi膮zanych聽 z聽Konkursem.

4.2. Administratorem danych osobowych Uczestnik贸w Konkursu jest Organizator. Dane osobowe nie聽s膮 w聽偶aden spos贸b przechowywane ani wykorzystywane, pozostaj膮 one wy艂膮cznie na聽potrzeby realizacji niniejszego Konkursu w聽celu weryfikacji to偶samo艣ci u偶ytkownik贸w b膮d藕 odbioru przyznanych nagr贸d.

4.3. Uczestnikowi przys艂uguje prawo dost臋pu do聽tre艣ci swoich danych oraz聽ich poprawiania, a聽tak偶e uprawnienia do聽wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikaj膮ce z聽art. 32 ust. 1 pkt 7 i聽8 ustawy o聽ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781).

4.4. Organizator zastrzega, 偶e聽brak zgody Uczestnika na聽przetwarzanie danych osobowych wyra偶ony w聽czasie trwania Konkursu jest jednoznaczny z聽jego wykluczeniem i聽utrat膮 uprawnienia do聽otrzymania ewentualnej nagrody.

4.5. Uczestnik, zamieszczaj膮c komentarz pod聽postem konkursowym, wyra偶a zgod臋 na聽publikacj臋 swoich danych w聽ramach tego komentarza oraz聽鈥 w聽razie otrzymania tytu艂u laureata Konkursu 鈥 w聽po艣cie przyznaj膮cym nagrody.

5. Postanowienia ko艅cowe

5.1 聽W przypadku w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych zasad konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do聽interpretacji przedstawionych w聽niniejszym Regulaminie zasad i聽warunk贸w.

5.2 Tre艣膰 niniejszego Regulaminu b臋dzie udost臋pniona do聽wgl膮du wszystkim zainteresowanym na聽profilu CH Factoria Park na聽Facebooku.

5.3 We聽wszystkich sprawach nieuregulowanych w聽niniejszym Regulaminie zastosowanie maj膮 przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o聽ochronie danych osobowych oraz聽ustawy o聽prawie autorskim i聽prawach pokrewnych.

5.4 Centrum Handlowe Factoria Park zastrzega sobie prawo do聽wprowadzenia zmian w聽regulaminie Konkursu.

5.5 W聽sprawach nieunormowanych w聽niniejszym regulaminie zastosowanie maj膮 przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z聽dnia 29 lipca 1992 r. o聽grach i聽zak艂adach wzajemnych, ustawy z聽dnia 12 czerwca 2003r. 鈥濸rawo pocztowe鈥 oraz聽rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z聽dnia 9 stycznia 2004 r. w聽sprawie wykonywania powszechnych us艂ug pocztowych.

5.6. Wszelkie spory wynik艂e z聽tytu艂u wykonania zobowi膮za艅 zwi膮zanych z聽niniejszym konkursem b臋d膮 rozstrzygane przez聽S膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Organizatora.

5.7. Reklamacje dotycz膮ce organizacji Konkursu nale偶y wys艂a膰 listem poleconym do聽dnia聽14 pa藕dziernika 2023r.聽pod聽adres MVGM ul.聽Sucha 3 Spaces 2p. 50-086 Wroc艂aw z聽dopiskiem 鈥濳onkurs鈥.

5.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w聽偶ycie pierwszego dnia trwania konkursu.

Zajrzyj do nas!

Sprawd藕 jak 艂atwo i szybko
dojecha膰 do centrum
Factoria Park.
Zapraszamy!