15.12-17.12.2023

💥Ho, Ho, Ho….powoli rusza odliczanie do Świąt! Rozpocznijmy razem przygotowania do tego najbardziej magicznego okresu w roku!

Spędźmy ten czas wspólnie w Factoria Park, gdzie w dniach 15-17.12.2023 za zakupy na kwotę 300 zł odbierzecie kartę prezentową!

Nie przegapcie naszego wydarzenia i łapcie karty o wartości 50 zł 

Jak je zdobyć? To proste:

👉Przychodzicie do Factoria Park w wybranym dniu akcji 15-17.12.2023 i robicie zakupy w minimum 3 sklepach za minimum 20 zł na jednym paragonie na łączną kwotę min. 300 zł.

👉Zachowujecie paragony i tego samego dnia przynosicie je do Punktu Odbioru Kart w pasażu handlowym.

👉Odbieracie w prezencie kartę o wartości 50 zł do wykorzystania przy następnych zakupach w sklepach Factoria Park.

Zapraszamy:

⚠️Uwaga: liczba kart ograniczona! Odbiór kart: 15-17.08.2023 w godz. 12:00-20:00. Udział w promocji można wziąć tylko 1 raz, otrzymując tylko jedną kartę

Regulamin akcji sprzedażowej „Magia Świąt i zakupy w Factoria Park”

15 – 17 grudnia 2023 r.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w akcji sprzedażowej „Magia Świąt i zakupy w Factoria Park” (zwanej dalej „Akcją”).

1. ORGANIZATOR AKCJI

1. Organizatorem Akcji (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Encore + Futura Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-839, ul. Towarowa 28; NIP: 5272729485, REGON: 360775328, KRS: 0000542619.

2. Akcja będzie prowadzona na terenie Centrum Handlowego FACTORIA PARK przy ul. Granicznej 2a we Wrocławiu (dalej „FACTORIA PARK”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem Akcji” lub „Uczestnikiem”) może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która w czasie trwania Akcji dokona zakupów w dowolnych 3 (słownie: trzech) lub więcej sklepach, punktach usługowych lub stoiskach znajdujących się na terenie FACTORIA PARK, na łączną kwotę minimum 300 zł (słownie: trzysta złotych), przy czym kwota zakupów w każdym ze sklepów musi wynosić minimum 20 zł oraz różne paragony nie mogą pochodzić z tych samych sklepów.

2. Lista sklepów znajdujących się na terenie FACTORIA PARK stanowi załącznik do Regulaminu.

3. Podstawą do otrzymania karty na zakupy w FACTORIA PARK jest okazanie paragonów oraz  dokonanych zakupów, za wyjątkiem zakupów dokonanych w Stacji Paliw Carrefour.

4. Odbiór karty możliwy jest jedynie w dniu, w którym zostały wykonane zakupy (co weryfikowane jest na podstawie daty okazanych paragonów).

5. Akcja prowadzona jest w dniach 15 – 17 grudnia 2023 r. w godzinach 12:00 – 20:00.

6. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy sklepów lub stoisk FACTORIA PARK oraz pracownicy Organizatora, a także pracownicy firm świadczących usługi dla FACTORIA PARK.

7. Z Akcji wyłączone są zakupy benzyny, oleju napędowego, gazu LPG, leków, alkoholu, papierosów, tytoniu, elektronicznych papierosów, zakupy kart podarunkowych oraz transakcje w bankomatach i kantorze.

8. Udział w Akcji jest dobrowolny.

3. NAGRODY W AKCJI

1. Nagrodami w Akcji są karty przedpłacone o wartości 50 złotych na zakupy w wybranych sklepach zlokalizowanych na terenie  FACTORIA PARK (zwane dalej „Nagrodami”).

2. Pula nagród w Akcji wynosi: 120 kart pierwszego dnia Akcji, 140 kart drugiego dnia Akcji, 140 kart trzeciego dnia Akcji. Nagrody, które nie zostaną wydane danego dnia przechodzą do puli dnia następnego.

3. Łączna liczba Nagród w Akcji: 400.

4. Uczestnikowi Akcji w ciągu jej trwania przysługuje maksymalnie 1 (słownie: jedna) Nagroda.

5. W przypadku dokonania zakupów na kwotę będącą wielokrotnością kwoty 300 zł Uczestnikowi nie przysługuje większa liczba Nagród.

6. Nagrodę można zrealizować zgodnie z datą ważności karty, wytłoczoną bezpośrednio na karcie, we wskazanym na karcie sklepie zlokalizowanym na terenie FACTORIA PARK. Nagrody nie można zrealizować w innym sklepie, niż wskazuje na to treść karty.

7. Uczestnik nie ma możliwości wyboru sklepu, w którym karta będzie mogła być zrealizowana.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

1. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik Akcji musi spełnić łącznie poniższe warunki:

a. dokonać w JEDNYM Z DNI AKCJI zakupu w 3 (słownie: trzech) lub więcej różnych sklepach, punktach usługowych lub stoiskach znajdujących się na terenie FACTORIA PARK, na łączną kwotę minimum 300 zł (słownie: trzysta złotych), przy czym kwota zakupów w każdym ze sklepów musi wynosić minimum 20 zł oraz różne paragony nie mogą pochodzić z tych samych sklepów;

b. w dniu dokonania zakupu zgłosić się do Punktu Odbioru Nagród w pasażu FACTORIA PARK w godzinach trwania Akcji przed wyczerpaniem puli Nagród;

c. okazać hostessie w Punkcie Odbioru Nagród paragony oraz zakupy odpowiadające tym paragonom zakupione tego dnia w FACTORIA PARK.

d. Wypełnić formularz odbioru nagrody podając swoje dane osobowe w tym adres email lub numer telefonu komórkowego.

e. Zgodzić się na oznaczenie paragonu pieczątką uniemożliwiającą ponowne wykorzystanie paragonu w Akcji.

f. Na prośbę hostessy okazać zakupione towary.

g. Zrzec się prawa do zwrotu towaru zakupionego w ramach promocji.

2. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany Nagrody na inną (w tym wymiany na kartę przedpłaconą do innego sklepu niż ta, która została przyznana Uczestnikowi Akcji), bądź na jej równowartość pieniężną.

3. Paragon fiskalny lub faktura jest jedynym dokumentem poświadczającym dokonanie zakupów w FACTORIA PARK, który upoważnia do otrzymania Nagrody.

5. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Akcji należy składać listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: MVGM, Spaces 2p. ul. Sucha 3 50-086 Wrocław z dopiskiem „Reklamacja” najpóźniej w terminie do 27 grudnia 2023r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania, a Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o wyniku jej rozpatrzenia listem poleconym.

3. Odrzucenie lub nierozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Akcji jest do wglądu dla Klientów w Punkcie Odbioru Nagród FACTORIA PARK, w dniach i godzinach prowadzenia Akcji oraz na stronie internetowej www.factoria-park.pl. Oryginał Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora, tj. Encore + Futura, Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

2. Adresy mailowe uzyskane od Uczestników Akcji będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora do celów marketingowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Uczestnik przez przystąpienie do Akcji wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia akcji i wydania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Uczestnik ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej związanej z ofertą i promocjami sklepów i stoisk tymczasowych zlokalizowanych w FACTORIA PARK, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344). Potwierdza to swoim podpisem złożonym w obecności hostessy na dokumencie, który stanowi jednocześnie potwierdzenie odbioru Nagrody.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Akcji.

5. Dane Uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów, a także przez okres, przez który Organizator jest zobowiązany przechowywać dane na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. podatkowego czy rachunkowego) oraz przez okres niezbędny dla ustalania, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.

6. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Akcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z uczestnictwa w Akcji, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

ZAŁĄCZNIK: LISTA SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE FACTORIA PARK:

EMPIK

SMYK

TAKKO

CCC

DEICHMANN

MEDIA EXPERT

ROSSMANN

MAXI ZOO

MISTER MINIT

TELETORIUM

PLAY

STAROPOLSKI SMAK

CUKIERNIA I PIEKARNIA NUGAT

USŁUGI KRAWIECKIE

PRALNIA EBS

KODANO OPTYK

IN MEDIO

CARREFOUR

CASTORAMA

KWIACIARNIA

NEW YORK HOT DOG

LODOLANDIA/KOŁACZ NA OKRĄGŁO

RESTAURACJA SPHINX

Zajrzyj do nas!

Sprawdź jak łatwo i szybko
dojechać do centrum
Factoria Park.
Zapraszamy!