08.11-15.11.2021

Drodzy Klienci, informujemy, że w najbliższym czasie zmianie ulegną zasady korzystania ze strefy parkingowej przy CH Factorii Park. Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami.

REGULAMIN PARKINGU EUROPARK Sp. z o.o. w Warszawie („EuroPark”)
obowiązuje od dnia 08.11.2021 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca
parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.
2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu. Klienci parkingu nabywają prawo darmowego parkowania po pobraniu biletu parkingowego z parkomatu albo po wpisaniu poprawnego numeru rejestracyjnego pojazdu do parkomatu bez konieczności drukowania biletu. Prawo do darmowego parkowania ważne jest przez okres 180 minut od momentu wpisania numeru rejestracyjnego pojazdu do parkomatu.
3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty, jak również w aplikacjach mobilnych SkyCash oraz ePARK .Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking. Automat nie wydaje reszty. W parkomacie i w aplikacji mobilnej powinien zostać umieszczony poprawny numer rejestracyjny pojazdu.
4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.
5. Bilet parkingowy jest ważny wyłącznie dla pojazdu, którego prawidłowy numer rejestracyjny widnieje na bilecie. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.
6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać
umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz, chyba że użytkownik pojazdu dokonuje płatności za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub wprowadził numer rejestracyjny do parkomatu bez konieczności drukowania biletu.
7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.
8. Zabrania się:
– palenia lub używania otwartego ognia,
– mycia lub odkurzania samochodów,
– wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.
9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.
10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nieposiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.
12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 150 PLN, w przypadku
nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt 2, 3,4,5,6,7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia ludzkiego może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania, ponosi jego właściciel.
13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark może dochodzić zapłaty na drodze postępowania polubownego lub sądowego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 478), a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej EuroPark wynikającej z postanowień Regulaminu także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.
14. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej EuroPark: reklamacje.europark.pl lub listownie na adres ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. EuroPark rozpatrzy reklamację w ciągu 21 dni roboczych i udzieli odpowiedzi w formie jakiej reklamacja została dostarczona.

Zajrzyj do nas!

Sprawdź jak łatwo i szybko
dojechać do centrum
Factoria Park.
Zapraszamy!